Lite Historia om Hallabro

 

De två byar som bildar Hallabro hette fram till 1715 Västra Helvetesmåla om Vierydsån och Östra Helvete öster om ån. De stavades så på jordrefningarna år 1671. Orsaken till namnen var den viktiga handelsväg som gick mellan Värend och Ronnebybygden. Denna handelsväg var känd ända sedan 500-talet och var ingen hjulväg utan en klövje- och släpväg. De svåra terrängförhålladen med bottenlösa sankmarker och blockterräng söder om nuvarande Hallabro kallades Helvetesmark och var en ökänd flaskhals på transportvägen och gårdarna som bildrades norr om Helvetesmark fick då de nämnda namnen. År 1555 skrevs första jordeboken över Ö. Helvetet och år 1583 skevs V. Helvetesmåla in i skattelängden.

 

Nämnda väg var även postryttarväg men på 1740-talet byggdes vägbanker för hjultrafik och den blev då diligensväg. Hemmanet Vannslätten var post- och hästbytarhemman både for postryttarna och den senare vagntrafiken. Även Vannslätten var en sankområde och då uppkom detta namn.

 

Då järnvägen var färdig 1896 fick samhället namnet Hallabro.

 

(Årsboken 2009 - Elin Gustavsson -Backaryd-Öljehults socknars hembygdsförening)

 

 

Historia om Hallabro Samhällsförening

 

Förhistoria

 

Redan 1938 fanns Hallabro Samhällsförening enligt kontrakt med Olofströms Kraft Aktiebolag angående utförande av en

gatubelysningsanläggning omfattande 18 ljuspunkter placerade inom samhället. Samhällsföreningen skulle erlägga en summa av 1500kr för anläggningen, och abonnentavgiften skulle vara 15kr per år. För energileveransen skulle gälla Taxa G 20 med en avgift av 20 öre7kwh. Enligt ovan nämnda kontrakt framgår att följande personer var verksamma: Manfred Pettersson, ordförande, Stig Olsson, kassör, och Gustav Åkesson, sekreterare. Kontraktet är daterat den 7 juni 1939.

 

Hallabro Samhällsförening 1946-

 

1946

Extra årsmöte hölls den 9 juni 1946 och då beslutades enhälligt att antaga stadgarna för Hallabro Samhällsförening enlight kap 4. Årsavgiften bestämdes till 2 kronor per år.

Köptekontrakt anseende inköp av markområde från Harry Håkansson, Karin Jönsson och Gunhild Håkansson för anläggande av en ny idrottsplats undertecknades den 28 april till en summa av 15.000 kronor.

Distriktsköterskan etablerade sig i Hallabro.

 

1947

Fotbollsplanen anlades av firma Carl E Lindvall, Karlskrona mot en ersättning av 11.000 kronor. Samhällsföreningen skulle utföra vissa arbeten såsom inköp och nedläggning av 75 meter kulvert-ledning och fyra man skulle hjälpa till då en störreplaneringsmaskin var i arbete, under c:a 3 veckor.

 

1949

Invigning av Idrottsplatsen förrätades av landshövding Bertil Fallenius. Fotbollsmatch spelades mellan Lyngby BK Danmark och Hallabro IF. Resultat: förlust för Hallabro med 2-0.

 

1950

Tandkliniken byggdes och tandläkare Muller kom till samhället.

 

1952
Hallabro storkommun bildades bestående av Backaryds och Öljehults församlingar. Invingningstal förättades av landstingsman Edvind Gustavsson på nyårsaftonen. talet hölls vid Stig Olssons affär. Budkavel ifrån Öljehults kommun överlämnades.

 

1956

Medlemsavgiften höjdes till 4kr/medlem.

Eric Håkansson fick i uppdrag att undersöka om att anlägga en bastu i Hallabro skola som kunde användas av samhällsborna. Ishockeybanan byggdes av medlemmar från samhällsföreningen och idrottsföreningen.

 

1957

Hallabros nya skola blev färdig.

 

1959

Hallabro får kommunalt vatten och avlopp.

 

1962

Ett pensionärshem med åtta lägenheter skall byggas och beräknas vara klart innevarande år. Hallabro Kommun införlivades med Kallinge Kommun.

 

1963

Hyreshus med 6 lägenheter och flera enfamiljshus byggdes. Metningstävlingar arrangerades i Skärvgöl. Fester anornades på Björkvallen tillsammans med Hallabro IF flr att finansiera verksamheten.

 

1964

Byggförhandling om 5 egna hem påbörjades. Förhandling angående uppförande av ett motel samt utökning av gatubelysningen med 9 punkter.

 

1965

Nedläggning av järnvägen mellan Bredåka och Tingsryd ledde till stormöte på Ronneby Brunn med traktens samhällsföreningar samt företagare och intresserade på initiativ av Hallabro.

Det påtalades att parkeringsfickor saknas för bussar och regnskydd saknas vid hållplatser. Postgången blev församrad, godsinlämningen fungerade ej bra då godset inte kommer fram i tid. expressgods gick ej att lämna och det blev merkostnaderna för frakterna.

 

1966

Efter uppvaktning hos kommunen erhöll samhällsföreningen bidrag till vägunderhåll av samhälletsvägar, utförande av övergångsställe vid utfarten mitt för pensionärshemmen och nedsättning av hastigheten till 50km/h genom samhället.

Kallinge kommun införlivas med Ronneby storkommun.

 

1967

Utökning av gatubelysningen och vägnätet förbättras.

 

1968

Utökning av gatubelysningen och vägnätet förbättras.

 

1969

Utökning av gatubelysningen och vägnätet förbättras.

 

1970

Sammanträde med Ronneby Kommun angående industri och villabebyggelse. Godkännande av skolstyrelsen att anlägga en lekplats på skolans mark.

 

1971

Vägarna i Hallabro fick namn. Tillbyggnad av pensionärshemmet med fyra lägenheter med anledning av en donation.

kontakt tog meds Södergres Byg angående byggnation av småhus i Hallabro.

 

1972

Sju stycken enfamiljshus på Ekstigen byggs och inflyttning sker. detta blir början på det nya villaområdet.

Tennisbana byggs vid idrottsplatsen på samma plats som ishockeybanan.

 

1973

Diskussioner förs under året med kommunen angående utökat villaområde. Möte med postleningen angående postens vara eller icke vara i Hallabro.

 

1974

Ronneby kommun köper i samråd med samhällsföreningen ett område för 20 stycken villatomter. Diskussioner förs med kommunenn om lekplats vid nya villaområdet. Strövstigen "Hallastigen" med start vid idrottsplatsen invigs.

 

1975

Samtalförs med IOGT om övertagande av ordenshuset. Förslag om byggande av omklädningsrum vid idrottsplatsen presenteras i samarbete med idrottsföreningen.

 

1976

Övereneskommelse träffas med IOGT om köp av ordenshuset. Förslag framförs till kommunen om köp av mark söder om BP för anläggandet av en busshållsplats. Under mars månad firade Hallabro Samhällsförening 30-års jubileum.

 

1977

Möte hölls i Hallabro Ordenshus gemensamt med Belgandet och Öljehult Samhällsföreningar angående den försämrande postservicen i Hallabro.

 

1978

Preliminärt köpekontrakt har uppröttas för inköp av ordenshuset. Ett ränte och amorteringsfritt lån på 40.000 kronor beviljas av kommunen. Inköp av mark för bostadsändamål av systrarna Olsson.

 

1979

Bostadsområdet vid Lövstigen och Myrstigen har färdigställts. Uppvaktning hos kommunalrådet angående förläggningen av tredje höstadiet till Bräkne-Hoby.

 

1980

Ronneby Kommun har färdigställt lekplatsen vid det nya bostadsområdet. Ny Brandstation har under årdet blivit klar.

 

1981

Beslut om att flytta hastighetsbegränsnings skyltar i samhället. Källarlokalen i Hallagården har under året rustats upp.

 

1982

Årsmötet beslöt att Hallabro Ordenshus skall ändra namn till Hallagården. Hallabro Livs och Posten har flyttat in i nya lokaler. Ny trottoar till Hallagården byggdes.

 

1983

Ansökningshandligar för om och tillbyggnad av Hallagården har översänts till Bygdegårdarnas Riksförbund. Ronneby kommun har beslutat att änlägga en ny distriktssköterskemottagning och bibliotek i Hallabro.

 

1984

Invigning av bibliotek och distriktssköterskemottagning förättades av kommunalrådet Roland Andersson.

 

1985

Hallagården har under året om- och tillbyggts. Invigningen förättas av frititdsnämndes ordförande Nils-Otto Olsson, söndagen den 29 augusti. Bostadsföreningen Hallen bildades och 5 nya hus uppfördes.

 

1986

Samhällsföreningen arbetade för att skolan skall renoveras och byggas till. Under hösten ordnades "Öppet hus" med studieorganisationerna som fick möjlighet att visa sina verksamheter. Föreningen firar 40-års jubileum

 

1987

Samhällsföreningen uppvaktade kommunen om tomter, mark för hus och industri.

 

1988

Nya kontakter med kommunen om att bygga lägenheter, daghem och förskola.

 

1989

Det togs beslut om att bygga daghem och förskola samt anlägga två stycken ljuspunkter på Östrahallenrundan. Upprustning av lekplatsen gjordes. Kommunen gjorde en plan för byggnation av tre hyreshus och fyra enfamiljhus.

 

1990

Daghem och förskola byggdes samt folktandvårdens lokaler renoverades.

 

1991

Samhällsföreningen erhöll landsbygdspriset 5.000kr instiftat av Föreningsbanken och tingingen Land Motiveringen: "Föreningen har under många år verkat för att Hallabro med omnejd skall utvecklas i en positiv riktning. Man har ständigt tagit "duster" med kommunledning för att få ett levande samhälle".

 

1992

Medlemsavgiften höjs från 25kr till 50kr per medlem. Två hyreshus fördigställdes. Det arrangerades julskyltning med samhälletsbarn som framförde sin egen show "Det bästa som hänt i Hallabro".

 

1993

Färdigställande av parkering vid skolan. Två nya orienteringstavlor sattes upp. Landshövdning Ulf Lönnqvist bjöds på Eriksgata igenom Hallabro, Belganet, Öljehult och Backaryd. Frågor som framfördes till de inbjudna var bland annat den dåliga vägen mellan Hallabro och Belganet och telekommunikationer inom området. Trottoar mellan räddningskåren och idrotsplatsen byggdes. Kommunen köpte markområdet mellan Bibltioteksvägen och Vierydsån av Håkan Agnesson.

 

1994

Hallagården målades om utvändigt.

 

1995

Iordningställande av mossen påbörjades med bland annat en spegeldamm. Ombyggnad av Belganetvägen. Ny vändplats anlades vid skolan.

 

2011

Mark till den nya gymnastiksalen köps in av Samhällsföreningen och säljs till Kommunen.

Priset Årets Hallabroare införs och den första som tilldelas priset är Kommunalrådet Roger Fredriksson.

 

2012

Den nya gymnastiksalen invigs den 19 mars av kommunalråd Roger Fredriksson.

 

2013

Trappan bakom Hallagården invigs.

 

2014

Ny lekplats invigs på Lövstigen. Kultur i byarna arrangerar Konst åt alla i norra kommundelarna. Hallabro Samhällsförening får med hjälp av Gert Svensson en ny logga.

 

2015

Hallabrodagen införs med karuseller, hölass, ponnyridning mm på skolgården inriktat mot barnfamiljer.

 

 

2016

Hallagården målades om och nytt kök samt larm installerades. Kärleksstigen blir klar i juli och invigs den 20 november.

Vindskydd samt grillplats byggs på lekplatsen.

 

2017

Fiber har kommit till Hallabro. Resolt har tagit över gamla Harrys Möbler och Golden Thai har öppnat i gamla Hallabro El/Bit världshusets lokaler. Många barn födds i området så dagis öppnar ytterliggare en avdelning och har nu 3 avdelningar, Skolan får en stor elevökning ifrån Ronneby och 1 barack byggs där gamla gymnastiksalen låg.

 

2018
Hallabro Samhällsförening firar 80år.

Trappan bakom Hallagården ner till järnvägsspåret renoveras. Fridhem byggs om till HVB Hem och Invigs.
Ny bro mellan Åstigen och Stationsvägen. Dikning i ån vid dammen.

 

2019
Jubileumsfest hålls I Hallagården. Solcells belysning på Kärleksstigen installeras.

Hallabro byter postnr till 372 76 i byn och 372 93 utanför byn.

Vändplatsen utanför skolan asfalteras.

Parkprojektet påbörjas och östra sidan om ån slutförs.

Genvägen mellan Ekstigen och rv27 färdigställs.

 

2020
Julbelysning installeras i byn.

Gatbelysning installeras mellan Ekstigen och lövstigen.

 

2022
Spontanidrottsplatsen byggs på lekplatsen.

Den sista bron över järnvägen byts ut.

Häradsvägen asfalteras om