§1.

FIRMA

Föreningens firma är: Hallabro Ideella samhällsförening

 

§2.

SYFTE

Föreningen är en ideellförening, politiskt och religiöst obunden, har bla. Som uppgift att driva Hallagården.

Hallagården skall vara opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar

samt till organisationer och enskilda, som önskar att använda lokalen och som verkar i enighet med rikets lagar.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens utveckling.

För att främja sitt ändamålskall föreningen samarbeta med likande organisationersamt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

§3.

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i

Hallabro samhälle

Ronneby Kommun

Blekinge Län

 

§4.

INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.Andra organisationer

kan bli stödmedlemmar, dock äger de ej rösträtt vid föreningsstämman

.

§5.

AVGIFTER

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

 

§6.

UTTRÄDE

Den som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

 

§7.

UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning

.

§8.

MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

 

§9.

ORGAN

Föreningens organ är:

1. Föreningsstämma  2. Styrelse  3. Revisorer

 

§10.

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran til

l styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. För att ha rösträtt under föreningsstämman skall medlemsavgift för verksamhetsåret vara erlagd

.

Stödmedlemmar äger ej rösträtt

 

§11.

DAGORDNING FÖR FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen. Vid

ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande

2. Anmälanav styrelsens val av sekreterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två justeringsledamöte att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

5. Godkännande av kallelse

6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga

om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

13. Val av ordförande i föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av valberedning

16. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift

17. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit

senast 10 dagar före föreningsstämman

18. Vid stämman väckta frågor.

Stämman bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som

föreningen erhåller från riks-och distriktsorganisationer.

 

§12.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 14 dagar före stämman.

 

§13

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7 till 11 ledamöter.

Ledamöter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna för ett år. Det senare sker genom lottning.

 

§14

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av

styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

§15.

FIRMATEKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem som

styrelsen därtill utser.

 

§16.

RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§17.

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter

för dessa utses för ett år.

 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie

föreningsstämma

.

§18.

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STAD

GAR SAMT LIKVIDATION.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas

på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie

föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha

biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

§19.

UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal

sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas

till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Beslut om ändringarna i stadgarna behöver fattas vid två föreningsstämma innan de

kan träda i kraft.